Vedtekter for Nesøya Felles Vel

§1. FORMÅL

Nesøya Felles Vel ble opprettet som et samarbeidsorgan for de fire vellene på Nesøya den 12.10.2004 etter vedtak på årsmøtene i 2004 i de respektive vellene: Søndre Nesøya Vel, Østre Nesøya Vel, Nordre Nesøya Vel og Nordre Nesøya Sameie. Nesøya Felles Vel sitt hovedmål er å bedre allmenne bo- og leveforhold på Nesøya.

Nesøya Felles Vel skal fungere som et samarbeidsorgan og en felles plattform for vellene på Nesøya. Nesøya Felles Vel håndterer saker som gjelder flere av vellene på Nesøya, og saker som det er naturlig at Fellesvellet tar opp med administrative og politiske myndigheter i Asker kommune, eller andre aktuelle instanser.

§2. OPPGAVER

Nesøya Felles Vel vil arbeide med allmenne samfunnsoppgaver som favner interessen til Nesøyas beboere, så som forhold til Asker kommune, nærmiljøet, skole, infrastruktur, offentlig kommunikasjon, trafikk, oppvekst og generell utvikling på øya.

I arbeidet mot sitt hovedmål vil Nesøya Felles Vel

 • delta i halvårlige møter med representanter for kommuneadministrasjonen
 • avholde årlige møter med kommunepolitikere om aktuelle saker på Nesøya
 • ha løpende kommunikasjon med de administrative og politiske myndigheter i Asker kommune
 • holder løpende kontakt med Nesøya Idrettslag, Nesøya Hagelag, Nesøya Eldres Vel og andre foreninger på øya.
 • bidra til forskjønnelse og vedlikehold av fellesarealer på Nesøya
 • bidra til å holde Nesøyas befolkning orientert om aktuelle saker som Fellesvellet arbeider med.

 

§3. FINANSIERING

Nesøya Felles Vel finansieres gjennom en generell kontingent etter Årsmøtets beslutning for kommende år begrenset oppad til kr 100,- pr betalende husstand på Nesøya. Kontingenten innbetales fra de tre vellene NNV, ØNV og SNV og fra NNS før årsmøtet.

§4. ÅRSMØTET

Årsmøtet er Nesøya Felles Vels øverste organ. Ordinært Årsmøte avholdes innen utgangen av mai måned hvert år. Alle vedtak avgjøres ved alminnelig flertall med mindre vedtektene sier noe annet. Hvert av styrene i de 4 underliggende vellene på Nesøya utnevner to representanter til Nesøya Felles Vel. Disse representantene utgjør samlet årsmøtet.

Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Styrets beretning
 • Fastsette resultatregnskap og balanse for NFV og Grendehuset.
 • Vedta budsjett for NFV og Grendehuset
 • Valg av medlemmer av styret og styreleder i Grendehuset. Hvert styremedlem velges for 2 år av gangen.
 • Kort status for hvert Vel
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen.

 

§5. STYRET

Styret i Nesøya Felles Vel skal bestå av 1 til 2 representanter fra de 3 vellene (NNV,ØNV,SNV) og fra NNS, samt NFVs valgte representant i brukerrådet i Grendehuset. Normalt deltar styrelederne i de 3 vellene. Styret velger innenfor sin midte styreleder, nesteleder og sekretær. Andre oppgaver fordeles internt. Styret møtes minst 4 ganger i året og er beslutningsdyktig når en representant fra hver av vellene er til stede. Styret er ansvarlig for Nesøya Felles Vels løpende forretninger. Det utarbeider budsjett og fremlegger årsberetning og årsregnskap for årsmøtet.

Styret i Fellesvellet vil innhente synspunkter fra de lokale vellene om saker som skal behandles styremøter. Styret vil vektlegge å komme fram til konsensus i saker hvor det er divergerende meninger i de lokale vellene. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

§6. SEKRETÆRFUNKSJON

Det kan opprettes en lønnet deltidsstilling for Nesøya Felles Vel. Oppgavene vil være sekretær- og medlemsservice, samt oppfølging av prosjekter og andre oppgaver som styret i Nesøya Felles Vel finner relevante.

§7. REGNSKAP

Regnskapet for Nesøya Felles Vel føres av en oppnevnt ansvarlig i styret. Regnskapet revideres årlig av oppnevnt revisor.

§8. ENDRING AV VEDTEKTENE

Endring av disse vedtekter kan bare besluttes av årsmøte med minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§9. OPPLØSNING

Oppløsning av Nesøya Felles Vel kan bare skje ved vedtak på årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer.