Vedtekter for Søndre Nesøya Vel

§ 1 Formål

 1. Søndre Nesøya Vel er en upolitisk forening av grunneiere og leieboere som har til formål å arbeide for områdets fellesinteresser og samarbeide med Asker kommune og andre institusjoner og foreninger i saker av felles interesse.

 2. Enhver som bor eller har eiendom innenfor vellets område og som betaler den fastsatte kontingenten er medlem.

 3. Vellets område: se vedlagte kart

§ 2 Medlemskap

 1. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for siste regnskapsår strykes som medlem etter forutgående skriftlig varsel fra kassereren.

 2. Medlemskap og kontingent gjelder for en husstand. Hver husstand kan ha inntil 2 representanter som begge har stemmerett ved personlig fremmøte.

 3. Enkeltpersoner har stemmerett med en stemme.

 4. Stemmerettsalderen er 18 år. Betalt kontingent for siste regnskapsår er en betingelse for stemmerett.

 5. Det er anledning til å stemme med fullmakter, dog ikke fler enn fem. Fullmaktene skal være skriftlig.

§ 3 Vellets styre

 1. Styrer er vellets øverste organ mellom årsmøtene, og står for den daglige ledelse av vellet.

 2. Styret har 6 medlemmer og består av: Leder, kasserer og 4 styremedlemmer.Leder og kasserer velges særskilt til sin funksjon. Det velges 2 varamedlemmer.

 3. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede.

 4. Styremøter avholdes jevnlig gjennom året og/eller når leder eller tre av styremedlemmene ønsker det. Leder eller i dennes frvær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Alle saker og all korreseondanse skal legges frem på styremøtet.Styrets vedtak protokolleres. Større saker fremlegges på årsmøtet eller på medlemsmøter.

 5. Styret overvåker vellets interesser, forvalter vellets midler etter årsmøtets bestemmelser, og avgir skriftlig årsmelding og revidert regnskap til årsmøtet. Styret har disposisjonsrett over vellets midler og rett til å bevilge beløp til vellets formål. Større bevilgninger avgjøres av årsmøtet.

 6. Valgperioden er på 2 år. Man bør tilstrebe kontinuitet i styret, dog kan ikke leder gjenvelges mer enn 2 påfølgende perioder.

 7. Ingen styremedlemmer skal være under 18 år.

 8. Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved godkjenneing av årsmelding og regnskap.

§ 4 Årsmøte

 1. Vellets øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april hvert år.

 2. Styret innkaller til årsmøte med minst 4 ukers varsel. Medlemmene skal motta styrets årsberetning og revidert regnskap senest 8 dager før årsmøtet.

 3. Forslag som ønskes behandles på årsmøtet sendes styret minst 14 dager før møtet. Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte medlemmene. Saker som taes opp under eventuelt, kan ikke settes under avstemning. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. Det føres referat fra årsmøtet og årsmøtets vedtak i protokolleres.

 4. Stemeberettigede på årsmøtet er de registrerte betalende husstander.

 5. Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innkallelese og dagsorden
  3. Fastsette stemmetall
  4. Valg av tellekorps på 3 personer
  5. Valg av refferent og 2 som skal undertegne protokollen
  6. Godkjenning av årsmelding fremlagt og undertegnet av vellets styre
  7. Godkjenning av av revidert regnskap
  8. Budsjettforslag
  9. Fastsetting av kontingent
  10. Valg av styre, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité
  11. Innkomne saker
  12. Eventuelt
  13.  

 1. Medlemsmøte eller ekstraordinær årsmøte kan berammes av styret, eller skal holdes når minst 20 av medlemmene krever det med skriftlig henvendelse til styret. Alle medlemmene innkalles skriftlig til møtet med minst 8 dagers varsel.
 2. Møtet har bare besluttende myndighet i de saker som er nevnt i innkallingen. Vedtak fates med alminnelig flertall. Det føres referat fra møtet og vedtak protokolleres.

§ 5 Komitéer

 1. Det kan opprettes komitéer underlagt styret, for ta seg av spesielle saker eller saksområder. Hver komité ledes av en av styrets medlemmer eller vararepresentanter, med mindre styret bestemmer noe annet.
 2. Årsmøtet bestemmer hvilke komitéer som skal opprettes og trekker opp retningslinjer for deres arbeid etter innstilling fra styret.
 3. Vellets styre kan beslutte å opprette særskilte komitéer med funksjonstid kortere enne ett år.

§ 6 Regnskap/revisor

 1. Det skal hvert år føres resultat- og balanse regnskap for vellet. Regnskapsåret avsluttes pr. 31.12. Styret er ansvarlig for at regnskapet blir ført og avsluttet på en tilfredsstillende måte.
 2.  

§ 7 Revisjon

 1. Revisoren er ansvarlig overfor årsmøtet, og skal kreve seg forelagt ethvert materiale som ansees nødvendig for inngående granskning av rgnskapet. Revisoren skal gå gjennom referatet fra årsmøter og styreprotokoll, samt kontrollere at vedtakene er i samsvar med vellets vedtekter, og at styrets disposisjon faller innfor denne rammen.
 2. Revisorene skal revidere regnskapet etter god revisjonsskikk
 3.  

§ 8 Oppløsning av Søndre Nesøya Vel

 1. Forlanges vellet oppløst skal dette avgjøres på ordinært eller ekstarordianært årsmøte.

 2. Det skal være en periode på minimum 6 måneder mellom disse årsmøtene og oppløsningen skal være tatt med på møtenes utsendte dagsorden.

 3. Vellet kan bare oppløses dersom 2/3 av det samlede medlemstall avgir stemme. Vedtaket om oppløsning må ha ¾ flertall.

 4. Blir vellet oppløst skal eventuelle midler sttes i bank i 3 år. Hvis det ikke er dannet nytt vel innen denne tid, skal midlene nyttes til formål som tjener distriktet.