Informasjon:

Nesøya Felles Vel ble formelt etablert på møte den 12.10.2004 mellom formennene i Nordre Nesøya Vel, Østre Nesøya Vel, Søndre Nesøya Vel pluss styreleder i Nordre Nesøya Sameie. Nesøya Felles Vel har som oppgave å arbeide for å bedre allmenne bo- og leveforhold på Nesøya. Nesøya Felles vel fungerer som en felles plattform for vellene på Nesøya og koordinerer og fremmer ovenfor kommunale og politiske myndigheter og andre aktuelle instanser saker som initieres i de respektive vellene.

 

 

 

  • Trafikksikkerhet Her jobber NFV for å få bedret trafikksikkerheten for fotgjengere på Nesøya. Det er viktig at barna har en sikker skolevei og tiltak som det jobbes med er å få opp antall fartsdumper, bedre merking av fotgjengerovergang og flere fortau. Det har blitt utført trafikkmålinger på flere punkter på Nesøya for å etablere en oversikt over antall biler og fart slik at disse data kan brukes ovenfor kommunen for å få overbevist om nødvendigheten for trafikksikkerhetstiltak på Nesøya.

     

 

  • Buss Etter målrettet arbeid gjennom Nesøya Felles Vel, bla gjennom en omfattende brukerundersøkelse, har nå Ruter innsett behovet for å utvide busstilbudet. Vi har hatt glede av Asker kommune som støttespiller i dette arbeidet. NFV vil fortsette å arbeide for å opprettholde busstilbudet for øyas befolkning.

     

 

  • Bryggestien på Hvamodden går langs odden på kommunens badeplass Hvamodden på Nesøya. Bryggestien har vært ønsket lenge av beboerne på Nesøya som et ledd i tilretteleggingen på friområdet på Hvamodden.

     

 

 
Vi trenger alltid forsterkninger.
Vil du bidra, små oppgaver eller faste verv?
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.