§1 FORMÅL

Østre Nesøya Vel har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser innen velområdet, samt forvaltning av velets fellesarealer, velveiene og stier i området.


§2 VELETS OMRÅDE

Velets område er østre del av Nesøya.
Velområdet avgrenses mot Nordre Nesøya Vel ved eidet mellom Østre og Vestre Hals.
Velområdet avgrenses mot Søndre Nesøya Vel langs Broveien, Vestre Vei og opp Tverråsen til denne møter Tjernåslia.  Derfra langs vestre grense av gnr/bnr 40/1 til Tjernveien, videre langs nordre og østre grense av gnr/bnr 40/538 til denne ender i 40/1610, derfra i søndre grense av 40/671 og 40/670 til grensen mot Vendla, derfra sydover langs Vendla til denne møter 40/507, videre vestover derfra langs nordre grense av 40/507, 40/508 og 40/509, videre sydover mellom 40/509 og 40/314, deretter vestover langs søndre grense av 40/314, 40/363, 40/452 og 40/453, og nordover mellom 40/453 og 40/375, videre vestover langs nordre grense av 40/375 og 40/376 og deretter vestover langs den nordlige perimeteren av ”Tømmerveien” til den møter Vendla.  Så langs midten av Vendla til sydvestre grense av velareal 13 og videre langs denne til strandlinjen ved Vendelsund.


§3 MEDLEMSKAP

Ved betaling av den årlige fastsatte kontigent og veiavgift lan alle grunneiere og bosatte innenfor Velets område være medlemmer av Østre Nesøya Vel, enten som grunneiermedlem eller som personeligmedlem. Det kan bare være et grunneiermedlem pr. bruksnummer.


§4 STEMMERETT, FORHÅNDSSTEMMER OG FILLMAKTER

Med følgende unntak har alle medlemmer lik stemmerett på årsmøter og medlemsmøter.

- Bare grunneiermedlemer har stemmerett ved vedtektsendringer.
- Bare grunneiermedlemer som har bruksrett til velarealene, har stemmerett i velarealsaker.

I alle øvrige saker har hvert medlem en stemme.

- Et medlem kan avgi skriftlig forhåndsstemme i utsendte saker.
- Et medlem kan gi et annet medlem skriftlig fullmakt til å stemme på sine vegne.
- Et medlem kan ha stemmefullmakt fra inntil tre - 3 - andre medlemmer.
- Alle fullmakter skal leveres styreformannen senest ved møtets åpning.


§5 ÅRSMØTE

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 15. mars. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel og sendes alle medlemmer sammen med saksliste, årsmelding og eventuelle saker som er ønsket behandlet på årsmøtet.

Årsmøte skal behandle:

1. Innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap
5. Revisjonsberetning
6. Fastsette neste års kontingent og veiavgift
7. Årsbudsjett
8. Valg av styre, valgkomite og revisor
9. Innsendte saker

Saker som ikke gjelder personvalg avgjøres ved håndsopprekning. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret sørger for at det blir skrevet referat fra årsmøtet.

§6 STYRET

Velet ledes av styret. Styret velges blant medlemmene.

Styret består av formann, kasserer og fire - 4 - medlemmer, som alle velges for to - 2 - år,
slik at halve styret er på valg hvert år. Det velges et - 1 - varamedlem for et - 1 - år.

Formann og kasserer velges ved særskilt valg. Ved forslag på flere kandidater skal valgene skje ved skriftlig avstemming. Det kan bare stemmes på foreslåtte kandidater. Ved stemmelikhet avgjøres valgene ved loddtrekning. Nytt styre trer i funksjon etter avsluttet årsmøte. Det nye styret velger selv sin forretnings orden.


§7 STYREMØTER

Styremøter holdes når formannen eller to - 2 - av medlemmene ønsker det. Innkalling foretaes av formannen som også leder styrets møter. Styret er beslutningsdyktig når minst - 4 – medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbelstemme. Det føres protokoll over styrets møter.


§8 MEDLEMSMØTER

Styret skall ved behov, eller når minst 10 medlemmer skriftlig krever det, innkalle til medlems-møte. Innkallingen skjer på samme måte og med samme varsel som årsmøte. Ved behov kan medlemsmøte foreta suppleringsvalg til styret.


§9 MEDLEMSKONTINGENT OG VEIAVGIFT

Medlemskontigent og veiavgift fastsettes for hvert år av årsmøtet. Medlemskontigenten og veiavgiften
forfaller til betaling 1. juli. Medlemmer som ikke betaler etter skriftelig påkrav, kan etter beslutning av styret strykes som medlemmer. Medlemskap kan reetableres ved betaling av skyldig kontingent og veiavgift. Utmelding må skje skriftelig før 1. januar.

§10 VEL-VEIENE

Velet, ved styret,forvalter velveiene og sørger for reparasjon, vedlikehold, snørydding, strøing og administrasjon av de veiene innen området som ikke er overtatt av kommunen. Veiavgiften går i sin helhet til forvaltningen av velveiene. Det føres separat regnskap for inntekter og utgiftervedrørende velveiene.


§11 VEl-AREALENE

Velet, ved styret, forvalter velets sameieparter i strandsameiene. Til disse sameiene oppnevner styret en representant som skal ivareta velets interesser i sameiemøtene. For de velarealene som ikke er omgjort til sameier, ivaretar styret velets interesser.


§12 REVISORER

Årsmøtet velger to revisorer for 2 år, slik at en er på valg hvert år. Revisorene reviderer velets regnskap i samsvar med god revisjonsskikk. Revisorene skal i god tid før årsmøtet få seg forelagt styrets forslag til regnskap og skal ha adgang til alt materiale som er nødvendig for revisjonen. Minst en av revisorene skal være tilstede på velets årsmøte.


§13 VALGKOMITE

Årsmøtet velger en valgkomite med to medlemmer for 2 år, slik at ett medlem er på valg hvert år.
Valgkomiteen fremmer forslag til årsmøtet på nye medlemmer til styret, revisor og valgkomite.


§14 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av velets vedtekter kan bare finne sted dersom forslag oppnår 2/3 flertall blant de på
årsmøtet fremmøtte grunneiermedlemmer. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart eller etter
års-møtets nærmere bestemmelse.


§15 OPPLØSNING

Oppløsning av velet kan bare skje dersom forslag om oppløsning oppnår 2/3 stemmeflertall ved påfølgende årstmøter. Det må velges et avviklingsstyre som skal ta seg av avvikling og/eller overføring av velets virksomhet til andre instanser.